Menu

Ons onderwijsconcept

BPR 1753

Onderwijs op Het Kompas

Op Het Kompas willen we goed onderwijs geven, maar wat is ‘goed’? Belangrijk voor ons is de aandacht voor ieder kind. Wij bekijken de resultaten van de kinderen goed, zodat het werk beter op hen afgestemd kan worden. Ook vinden wij het klimaat waarin een kind leert en zich ontwikkelt erg belangrijk. 

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we met Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). We bieden een brede ontwikkeling aan, geven een behoorlijke mate van zelfstandigheid aan de kinderen en begeleiden en sturen steeds bij tijdens het leerproces. Bij het kiezen van onze projecten willen we graag betrokken kinderen zien. We maken daarin een bewuste keus. De ouders worden betrokken bij onze thema's.

Groep 3-8

In de groepen 1 en 2 werken we met Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). We bieden een brede ontwikkeling aan, geven een behoorlijke mate van zelfstandigheid aan de kinderen en begeleiden en sturen steeds bij tijdens het leerproces. Bij het kiezen van onze projecten willen we graag betrokken kinderen zien. We maken daarin een bewuste keus. De ouders worden betrokken bij onze thema's.

BPR 2407

Cultuureducatie

Markant wil leerlingen kennis laten maken met alle kunstvakken: theater, dans, muziek, schrijven, beeldende kunst, mode en nieuwe media. Structureel, op projectbasis of geheel op maat.

BPR 2544

Intensieve taalklas

In dok Zuid is er een, aan onze school verbonden, Intensieve taalklas. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een taalachterstand. Het Kompas heeft deze intensieve ondersteuning ingezet in de onderbouw en in de middenbouw.

 

Erkende Kanjerschool

Wij zijn een erkende Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal-emotioneel gebied richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing.

Afspraken

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar 
  • Niemand speelt de baas 
  • Niemand lacht uit 
  • Niemand blijft zielig
BPR 2540

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. 

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht. Hoe wij daar op Het Kompas mee omgaan, kun je lezen in de PCBO-visie op meer- en hoogbegaafdheid.

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op Het Kompas, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.