Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

Eén van de manieren om ouders te betrekken is het inschakelen van ouderhulp, die bij ons op school een belangrijke plaats inneemt. Dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school.

Jaarlijks zijn vele ouders actief bij het ondersteunen van excursies, spelletjes, festiviteiten, het lezen met kinderen, projecten en klussen.

 

Medezeggenschapsraad

Net als iedere school kent "Het Kompas" een Medezeggenschapsraad (MR) waar ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken.
De MR van “Het Kompas” bestaat uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders. Ouders en personeelsleden kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar, met een verlengperiode van maximaal 3 maal 1 jaar.

Op het moment dat de termijn van één of meerdere leden is verstreken organiseert de MR verkiezingen. Ouders van leerlingen van de school en/of personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de MR. 

De ouderraad

De ouderraad (OR), bestaat uit een aantal leden. Zij bespreken en organiseren veel op het gebied van binnen- en buitenschoolse activiteiten en verlenen veel hand- en spandiensten.
 
De taken van de OR zijn onder andere:

  • Het -in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding- verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
  • Het in overleg met de schoolleiding zelfstandig organiseren van dienstverlening en binnen het kader daarvan het beleggen van vergaderingen van ouders.
  • Organiseren van activiteiten, waardoor het team zijn aandacht beter kan richten op het verzorgen van goed onderwijs

 

Schooltijden, vakanties & schooldocumenten

Praktische informatie