Onderwijs

Goed onderwijs, daar gaan we voor op Het Kompas. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen en passen daar ons onderwijs, waar nodig is, op aan. We houden zicht op de vorderingen met behulp van Parnassys.

 

Onderwijsvorm

Wij willen goed onderwijs geven, maar wat is “goed”? Belangrijk voor ons is de aandacht voor iedere leerling. Wij bekijken de resultaten van de kinderen goed, zodat het werk beter op hen afgestemd kan worden. Ook vinden wij het klimaat waarin een kind leert en zich ontwikkelt erg belangrijk. 

Lees meer

Kanjertraining

In iedere groep van PCBO Het Kompas wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied.

Lees meer

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Zorgleerlingen: een zorg of een uitdaging?!

Op onze school is de leerlingenzorg een wezenlijk onderdeel van het onderwijs en het kwaliteitszorgsysteem. Het samenwerkingsverband WSNS regio Apeldoorn, heeft het zorgbeleid op hoofdlijnen bepaald en de kaders ervan aangegeven in het zorgplan.  Naast coach is de intern begeleider instrumentalist dat wil zeggen, degene die weet waar je het moet zoeken als het gaat om hulp, toetsen en hulpmiddelen, collegiale consulent en deels ook kenniscoördinator.

Intensieve taalklas

In Dokzuid is er aan onze school een Intensieve taalklas verbonden. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een taalachterstand. Het Kompas heeft deze intensieve ondersteuning ingezet in de onderbouw en in de middenbouw.

Wilt u kennismaken?

Dan kan natuurlijk. U bent van harte welkom voor een rondleiding in onze school. 

Contact